Logan Vara
  • Logan Vara
  • Height 45.5”
  • Hair Blonde
  • Eyes Blue
  • Shoe 1