Anastasia Veronica Lee
  • Anastasia Veronica Lee
  • Height 54”
  • Hair Dark Blonde
  • Eyes Blue
  • Shoe 2