Elsa Klein
  • Elsa Klein
  • Height 56”
  • Shoe 5