Mia Tirado
  • Mia Tirado
  • Height 45.5”
  • Shoe 12